Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là bao lâu?