Thời gian cấp sổ đỏ sau khi trúng đấu giá là bao lâu?