Thẩm quyền mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Hải Phòng