Thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong việc cấp thị thực và gia hạn tạm trú