Để được coi là tài sản đảm bảo trong giao dịch dân sự cần đáp ứng điều kiện gì?