Đặc điểm pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả