Chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại Hải Phòng có phải xin phép hay không?