Cần lưu ý những gì khi thay đổi người đứng đầu chi nhánh?