Biên bản vi phạm giao thông có hiệu lực tối đa bao lâu?