Trường hợp này thì có thể hạn chế việc phân chia di sản thừa kế?