Thời gian giải quyết yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại là bao lâu?