Số tiền bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng tối thiểu