Quy định về quyền bình đẳng trong quan hệ tài sản giữa vợ chồng