Đối tượng nào phải mua Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng?