Đối tượng được nhận mã bảo hiểm số 4 theo quy định mới?