Đối tượng có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế