Đất cấp cho hộ gia đình các thành viên hộ có quyền gì?