Quy định về tích trữ xăng dầu có nội dung gì nổi bật?