Có bị tước Giấy phép nếu cửa hàng xăng dầu cố tình ngưng bán không?