Xác định Toà án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài như thế nào