Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền logo