Quyền thừa kế theo quy định của pháp luật như thế nào?