Quyền thừa kế được quy định như thế nào? Đối tượng của quyền thừa kế bao gồm những gì?