Quy định việc phân loại trang thiết bị y tế như thế nào?