Quy định về ủy thác mua bán hàng hóa theo pháp luật hiện hành