Quy định về thời hạn để thông báo tạm ngừng kinh doanh