Quy định về quyền bình đẳng vợ chồng trong quan hệ nhân thân