Quy định về công ty đại chúng chưa niêm yết như thế nào?