Quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng dân sự như thế nào?