Quy định pháp luật về củ thể giao kết hợp đồng dân sự như thế nào?