Những trường hợp được miễn chấp hành hình phạt năm 2023