Người thừa kế chết trước người lập di chúc thì con của người đó có được hưởng di sản không?