Người sử dụng lao động phải thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?