Người lao động bị “đuổi việc” ngay có được thanh toán lương?