Người chết có được thực hiện xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không?