Nghiêm cấm hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường