Lệ phí đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng?