Làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của quân đội cần những gì?