Kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được quy định như thế nào?