Không thực hiện đăng ký tạm trú thì có bị sao không?