Khi ly hôn thì tòa án phân chia tài sản chung theo hướng nào?