Khai sinh có yếu tố nước ngoài trong trường hợp nào?