Hợp đồng vận chuyển hàng hóa có đặc điểm như thế nào?