Hồ sơ xin chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sang sang đất ở tại Hải Phòng gồm những gì?