Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sân bóng đá