Hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở?