Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm