Hậu quả pháp lý của việc áp dụng chế tài đình chỉ hợp đồng