Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của tổ chức gồm những nội dung gì?