Giấy cam kết chịu trách nhiệm có giá trị pháp lý như thế nào?